Menu

Virring Fodbolds Vedtægter

VEDTÆGTER FOR VIRRING FODBOLD

 

§ 1

Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er "Virring Fodbold"

 

Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Skanderborg Kommune.

Foreningen er en videreførelse af den selvstændige afdeling VVUI Fodbold under den nu nedlagte hovedforening VVUI.

 

 

§ 2

Formål

Foreningens formål er at

 • bedre forholdene og fremme interessen for fodbold
 • støtte det bredest mulige udbud af idrætsaktiviteter i lokalområdet, herunder aktivt at samarbejde med andre lokale idrætsforeninger i Virring og omegn
 • styrke det sociale samvær blandt sine medlemmer

 

 

§ 3

Forbund

Foreningen er medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF) gennem Dansk Boldspil Union og kan tilslutte sig andre idrætsforbund, der arbejder til fodboldens fremme.

 

 

§ 4

Medlemmer

Foreningen optager både aktive og passive medlemmer.

Optagelse af mindreårige som medlem af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge

 

 

§ 5

Kontingent

Kontingent for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

 

 

§ 6

Udmeldelse, karantæne og eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at skriftlig meddelelse om udmeldelse er kassereren i hænde senest 30 dage efter at opkrævningen er udsendt, dog senest 1. marts (med virkning pr. 31.12. året før) eller senest 1. september (med virkning fra 30.6. samme år). Udmeldelsen fritager ikke for betaling af eventuel kontingentrestance.

 

Stk. 2 Når et medlem er kommet i kontingentrestance ud over 2 måneder, hvilket vil sige, at kontingentet ikke er betalt senest 3 måneder fra forfaldsdagen at regne, eller hvis et medlem har pådraget sig anden gæld til foreningen, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel (skriftligt) udelukke den pågældende fra træning og kampe til forholdet er bragt i orden.

 

Stk. 3. Såfremt restancen ikke er bragt på plads inden yderligere 1 måned kan medlemmet ekskluderes.

 

Stk. 4. Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance eller anden gæld, kan optages på ny som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld.

 

Stk. 5. Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser, enten ved personlig optræden eller ved handling, kan ekskluderes af bestyrelsen.

 

Stk. 6. Et medlem, der ekskluderes, kan stille skriftligt krav om at beslutningen efterprøves på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

 

§ 7

Æresmedlemmer

Bestyrelsen kan træffe beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer, og offentliggør en sådan beslutning på førstkommende generalforsamling.

 

Stk. 2. Et æresmedlem er kontingentfrit medlem af foreningen.

 

 

§ 8

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes med mindst tre (3) ugers varsel ved opslag i foreningslokalerne samt ved bekendtgørelse på hjemmeside.

 

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest to (2) uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres ved opslag i foreningslokale og på hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

 

§ 9

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde nedenstående punkter, samt navnene på de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg – herunder oplysning om, hvorvidt de pågældende modtager genvalg:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Beretninger
 4. Godkendelse af årsregnskab
 5. Budget og kontingentfastsættelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

 

Stk. 2. Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 16 år og har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Den til enhver tid siddende bestyrelse betragtes som aktive medlemmer.

 

Stk. 3. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.     

 

Stk. 4. For medlemmer under 16 år kan kun forældre eller værge udøve stemmeret.

 

Stk. 5. Alle foreningens medlemmer over 16 år samt forældre/værge til medlemmer under 16 år har adgang til generalforsamlingen.

 

 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal i øvrigt indkaldes når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til formanden.

 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer tilfælde skal afholdes senest 14 dage efter, at begæringen herom er fremsat med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

 

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst en uges varsel ved bekendtgørelse ved opslag i klublokale, på hjemmeside, samt ved e-mail til alle medlemmer.

 

 

§ 11

Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent blandt de fremmødte til at lede forhandlingerne.

 

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

Stk. 3. På begæring af mindst 1 stemmeberettiget medlem skal afstemningen foregå skriftligt.

 

Stk. 4. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.

 

 

§ 12

Bestyrelsen

Bestyrelsen sammensættes af 5 - 7 personer.

 

Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er personer, der er fyldt 18 år.

 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

 

Stk. 5. På lige årstal er 3-4 bestyrelsesmedlemmer på valg.

På ulige årstal er 2-3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Såfremt en bestyrelsespost bliver vakant i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv ind til førstkommende ordinære generalforsamling.

 

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte relevante udvalg, hvis formand er et medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 7. Herudover kan bestyrelsen nedsætte arbejdsgrupper, der har reference til et medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 8. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted.

 

Stk. 9. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

 

Stk. 10. Over bestyrelsens forhandlinger skal der udarbejdes et skriftligt referat.

 

 

§ 13

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet forsynes med revisionspåtegninger og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

 

§ 14

Tegningsregel og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 

§ 15

Revision

Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Revisionen skal udføres efter de regler og vejledninger, der gælder for foreninger, der modtager offentlige tilskud.

 

 

§ 16

Vedtægtsændringer

Ændringer i disse vedtægter kan ske ved simpelt flertal på to på hinanden følgende (ordinære eller ekstraordinære) generalforsamlinger med mindst 3 ugers og maksimalt 6 ugers mellemrum.

 

 

§ 17

Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en - i dette øjemed - særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 2. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer (jvf. § 9) stemmer for opløsningen på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 3 ugers og maksimalt 6 ugers mellemrum.

 

Stk. 3. Ved eventuel opløsning fortsætter den siddende bestyrelse som forretningsudvalg, der træffer afgørelse om formuens anvendelse, med den klausul, at formuen skal anvendes til idrætslige formål i Skanderborg kommune.

 

 

-oo-

 

Således vedtaget på generalforsamling den 24. marts 2015.

 

Klubnyt 01. april kl. 13:31
2024 Indendørs tider Virring Hallen
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/StadiumImage.cshtml)
Kampe
Maj 2024
1.
onsdag
18.30
Virring Fodbold
livescore
1 - 8
Herrer
Senior
Herrer Serie 4 - Forår 2024 • Pulje 82
Virring Stadion
Hovedgård/Søvind (1)
Virring Stadion
6.
mandag
18.30
Virring Fodbold
UHT
Herrer
U15
U15 Drenge Liga 5 (2009) 11:11/9:9 - forår 2024 • Pulje 561
Virring Stadion
Horsens Freja
Virring Stadion
8.
onsdag
18.30
Virring Fodbold
livescore
4 - 1
Herrer
Senior
Herrer Serie 4 - Forår 2024 • Pulje 82
Virring Stadion
FC Bøgeskov
Virring Stadion
8.
onsdag
19.00
Virring Fodbold
livescore
6 - 0
Herrer
M+32
M+32 7:7 - Forår 2024 • Pulje 151
Virring Stadion
Voerladegaard IF
Virring Stadion
13.
mandag
19.00
Virring Fodbold
6 - 5
Herrer
M+45
ØOB Oldboys 45 år 7 mands 2023-24 • Kreds 14
Virring Stadion
Harlev IK
Virring Stadion
15.
onsdag
19.00
Virring Fodbold
7 - 0
Herrer
Senior
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2024 • Pulje 149
Virring Stadion
Låsby B
Virring Stadion
15.
onsdag
19.50
Virring Fodbold
3 - 2
Herrer
Senior
Herrer Serie 4 - Forår 2024 • Pulje 82
Virring Stadion
Samsø IK
Virring Stadion
21.
tirsdag
19.00
Virring Fodbold
0 - 8
Kvinder
Senior
Kvinde C2 (+15) 7:7 - Forår 2024 • Pulje 313
Virring Stadion
Aabyhøj IF (2)
Virring Stadion
22.
onsdag
18.30
Virring Fodbold
livescore
1 - 6
Herrer
Senior
Herrer Serie 4 - Forår 2024 • Pulje 82
Virring Stadion
Viby IF (1)
Virring Stadion
22.
onsdag
19.00
Virring Fodbold
UHT
Herrer
M+32
M+32 7:7 - Forår 2024 • Pulje 151
Virring Stadion
Gylling B
Virring Stadion
25.
lørdag
10.00
Virring Fodbold
Spillet
Kvinder
U8
U8 Piger Begyndere (2016) 5:5 - Lør. d. 25. maj • Pulje 186
Virring Stadion
VSK Aarhus
Virring Stadion
25.
lørdag
10.30
Ry Fodbold
Spillet
Kvinder
U8
U8 Piger Begyndere (2016) 5:5 - Lør. d. 25. maj • Pulje 186
Virring Stadion
Virring Fodbold
Virring Stadion
25.
lørdag
11.00
Virring Fodbold
Spillet
Kvinder
U8
U8 Piger Begyndere (2016) 5:5 - Lør. d. 25. maj • Pulje 186
Virring Stadion
Aabyhøj IF
Virring Stadion
26.
søndag
11.00
Virring Fodbold
livescore
4 - 0
Kvinder
U15
U15 Piger Liga 3 (2009) 11:11/9:9 - forår 2024 • Pulje 886
Virring Stadion
Virklund B
Virring Stadion
27.
mandag
19.00
Virring Fodbold
4 - 4
Herrer
M+45
ØOB Oldboys 45 år 7 mands 2023-24 • Kreds 14
Virring Stadion
AH 2012
Virring Stadion
28.
tirsdag
19.00
Virring Fodbold
livescore
6 - 1
Kvinder
K+29
K+29 7:7 - Forår 2024 • Pulje 341
Virring Stadion
Odder IGF
Virring Stadion
29.
onsdag
18.00
Virring Fodbold
Spillet
Kvinder
U11
U11 Piger B2 (2013) 8:8 - Forår 2024 • Pulje 66
Virring Stadion
Alliancen IF
Virring Stadion
Luk